TOVÁBBTANULÁSI TÁJÉKOZTATÓ

VISSZA A KEZDŐLAPRA

 

Szülői és tanulói tájékoztató

Tisztelt Szülők/ Tanulók!

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta a 2023/2024. tanévre felvételt hirdető középfokú intézmények tanulmányi területeit és felvételi tájékoztatóit.

Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit.

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/Home/JegyzekMegyei

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a programban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban megadtak tanulmányi területet, és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját. A tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást.

A KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső modulja jelenleg nem aktív! A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. számú mellékletének 8. pontjában meghatározottak szerint a Hivatal 2022. november 16-áig közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

1.  Jelentkezés az írásbeli vizsgára

Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola a felvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a tanulót 2022. december 2-ig egyénileg kell jelentkeztetni a vizsgára közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben, azaz az írásbeli vizsga jelentkeztetést nem az átalános iskola intézi. A vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal 2022. november 16-ig teszi közzé a honlapján.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel. A két jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást!

 Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgákra vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezésre szolgáló felvételi lapokkal, amelyek benyújtásának határideje: 2023. február 22.

A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával, vagy hagyományosan papír alapon. Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére.

A központi írásbeli vizsgákra 2023. január 21-én kerül sor.

A központi írásbeli vizsgákra vonatkozó részletes információk a Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról linken találhatók.

2.  Felvételi lapokról

A felvételi lapok (a tanulói adatlap és jelentkezési lap) előállításához szükséges továbbtanulási szándékot –vagyis a kiválasztott intézmények/tanulmányi területek sorrendjét – a szülők az általános iskola felé az ún. adatbegyűjtő lapon továbbítják. Emellett az általános iskolák és a szülők/tanulók közötti egyeztetések elősegítésére a Hivatal egy interneten elérhető adatbegyűjtő alkalmazást hozott létre, melynek elérhetőségéről és használatáról a 8. évfolyamos általános iskolás tanulók saját iskolájukban érdeklődhetnek.

A program használata mind a szülők, mind pedig az általános iskolák számára lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítését, így megkíméli a szülőket az adatbegyűjtő lap kézi kitöltésétől, az általános iskolákat pedig a kézi kitöltésű adatlapokról történő adatrögzítési feladatoktól. Az általános iskolák és a szülők/tanulók közötti egyeztetés során használt adatbegyűjtő lap nem helyettesíti az általános iskola által előállítandó és megfelelő módon továbbítandó felvételi lapokat (a tanulói adatlapot és jelentkezési lapot). A Hivatal NEM dolgozza fel az általános iskolai adatbegyűjtő lapot, ez a dokumentum kizárólag a szülők és az általános iskola közötti kommunikációra szolgál, felhasználás után az általános iskolánál marad. Javasoljuk, hogy a tanulmányi területek sorrendjére vonatozó döntés meghozatala során a tanulók esetében reméljék a legjobb eredményt, de készüljenek fel arra is, hogy gyermekük esetleg nem kerül be az általa leginkább vágyott intézménybe, illetve képzéstípusba. Minden szempontot mérlegelve alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek  listáját, sorrendjét. A kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

Az általános iskolák jellemzően 2023. január elején, de legkésőbb február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, majd ezek alapján, legkésőbb 2023. február 22-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat.

A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat a középfokú intézmény postázási címére kell eljuttatni.

A jelentkezési lapok továbbítását az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2023. február 22.

.A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el a tanuló jelentkezési szándékát képviselő dokumentumként. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Amennyiben a gyámhatósági döntés a mindenkori tanév rendjében foglalt, az ideiglenes felvételi rangsor elkészítésére nyitva álló határidőig nem születik meg, a Hivatal a jelentkező egyetlen tanulói adatlapját sem dolgozhatja fel, vagyis a jelentkező esetében – annak ellenére, hogy az egyes intézmények felvételi eljárásában részt vett – a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor.

3. Szóbeli vizsgák, pályaalkalmassági és képességfelmérési vizsgálatok időszak

 Amennyiben a választott tanulmányi területen a középiskola a felvétel feltételeként előírta a szóbeli vizsgát, arra a 2023. február 27. és március 14. közötti időszakban kerülhet sor. Ugyanebben az időszakban kell megszervezni a felvétel feltételeként előírt pályaalkalmassági és képességfelmérési vizsgálatokat is. A szóbeli vizsgák és egyéb vizsgálatok helyét és időpontját az érintett középiskola határozza meg, megszervezésükre minden középfokú iskola legalább három napot köteles kijelölni a fentiekben meghatározott időszakon belül.

 

4. Fontos időpontok

2023. március 17-ig − a középiskolák honlapjukon tanulmányi területenként nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2023. március 21-22-én a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módossító tanulói adatlapon feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján 2023. április 28-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, amelyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. A jogszabályok alapján a Hivatal az egyes intézmények felvételi eljárásának jogszerűségét, valamint az intézmények működésének törvényességét nem vizsgálhatja. A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a középfokú intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2023. május 8-tól – augusztus 31-ig) egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.

 

2022.október 31.

VISSZA  A KEZDŐLAPRA